Meny

Vad är högkänslighet?

 

Personlighetsdrag

Högkänslighet är ett neutralt personlighetdrag. Detta innebär att det kan vara/kännas som en gåva eller en sårbarhet beroende på situationen man befinner sig i. 

Att vara högkänslig är något man ÄR. Högkänslighet är alltså ingen diagnos! Däremot är högkänslighet en medfödd och ofta ärftlig egenskap som leder till olika beteenden. 

En av fem

Ca 1/5 av jordens befolkning anses vara högkänsliga. Forskning visar även att högkänslighet finns bland över 100 olika djurarter. 

Evolutionen har sett till att en minoritet av varje art är högkänslig och att personlighetsdraget förs över mellan generationer. För att säkra artens överlevnad och framgång är det viktigt att det finns flera olika personlighetstyper inom gruppen. Alla är lika viktiga för gruppens överlevnad, både de mer “robusta” och de högkänsliga. De “robusta” agerar snabbt och kastar sig nyfiket och impulsivt ut i nya situationer för att upptäcka och erövra. De högkänsliga är ofta mer eftertänksamma och iakttagande och har en väldigt viktig roll i gruppen tack vare sitt känsliga nervsystem. Detta eftersom de fungerar som varningsklockor/brandlarm för resten av gruppen och också är de som ser till att alla håller ihop och mår bra.

Lika många män som kvinnor är högkänsliga. Ca 70% av alla högkänsliga är introverta (laddar energi genom att vara själva) och ca 30% är extroverta (laddar energi genom att vara tillsammans med andra). 

Det finns även högkänsliga som är sensationssökande, sk HSS- High sensation seekers. De älskar äventyr, omväxling, utmaningar och förändringar. Dock endast förutsatt att det inte innebär några större risker/faror. Man brukar säga att de som är HSS lever med ena foten på gasen och den andra foten på bromsen. Detta är något som ibland kan ta väldigt mycket kraft och energi.

 

Elaine Aron är en amerikansk psykoterapeut och forskare och hon var den som myntade begreppet “highly sensitive person” (hsp). Hon har forskat kring högkänslighet i mer än 20 år och har således stor kunskap inom området.

 

Känsligare nervsystem

De som är högkänsliga har ett känsligare nervsystem än andra icke-högkänsliga personer. Detta gör att de tar in fler sinnesintryck från omgivningen och de bearbetar också intrycken på ett djupare plan i hjärnan. Detta gör också att högkänsliga personer är känsligare för stress och överstimulering.  

Människor som är högkänsliga har högre aktivitet i det område i hjärnan som kallas för insula. Det är den del av hjärnan som hanterar bland annat känslor, empati, minne och medvetenhet. 

Högkänsliga personer använder också höger hjärnhalva mer än den vänstra och tänker mer kreativt än linjärt. Högkänsliga personer har mer aktivitet i sina spegel-neuron system, därmed har de väldigt lätt för att känna av hur andra människor mår. Så pass att det ibland till och med kan vara svårt att skilja på sina egna och andras känslor och mående.

Grundkriterier för högkänslighet

Högkänslighet förklaras övergripande med följande 4 aspekter, vilka på engelska förkortas ”DOES”. Samtliga aspekter bör finnas med (och ska ha funnits med sedan barndomen) för att påvisa att det handlar om detta personlighetsdrag. 

Djup bearbetning av intryck

Detta är den mest grundläggande kvalitén hos högkänsliga personer. Högkänslighet kallas vetenskapligt för ”sensory processing sensitivity” vilket översatt blir sensorisk bearbetningskänslighet. Detta innebär att en högkänslig person observerar och reflekterar innan hen agerar. Man relaterar även det man upplever till tidigare erfarenheter. 

Att högkänsliga människor bearbetar saker djupt yttrar sig även i en eftertänksamhet i kommunikationen med andra. Det kan även göra att det kan vara svårt att ta beslut, samt att det kan ta lång tid att vänja sig vid nya människor och situationer.

Överstimulering (overstimulated)

En högkänslig person blir lättare överstimulerad än andra icke- högkänsliga personer. Detta beror på den djupa bearbetningen av information och stimuli. Även stress och social stimulans utan tillräcklig återhämtning och vila påverkar risken för överstimulering.

Hög empatisk förmåga samt emotionell mottaglighet. 

Högkänsliga personer har genom sin höga aktivitet i spegelneuronerna lätt för att ta in och känna av hur andra människor mår. Dessutom påverkas och styrs de ofta även av starka känslor i olika situationer, både positiva och negativa. 

Subtila intryck

Högkänsliga personer är känsliga för det subtila som finns omkring oss, t.ex. att se detaljer och nyanser eller känna av stämningen i ett rum. Detta beror på att sinnesintrycken bearbetas mer noggrant än hos än en icke-högkänslig person.

 

Källa klicka här

 

Är du högkänslig? Självtest klicka här

 

Referens klicka här

Forskaren och grundaren av begreppet HSP Elaine N Aron klicka här